Home / Tài Liệu Đại Cương / Nhũng nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lenin

Nhũng nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lenin

Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác – Lênin là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, là kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức toàn thế giới trong cuộc đấu tranh tự giải phóng mình. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin không dừng lại ở nhận thức mà hướng tới mục tiêu đích thực là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, với ba bộ phận cấu thành là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ những nhận định trên, ta có định nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập và sự phát triển của V.I.Lênin, được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người. (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, HN, 2013).

Danh sách chương

Khái Lược Về Chủ Nghĩa Mác-Lênin

Phần Thứ Nhất: Thế Giới Quan Và Phương Pháp Luận Triết Học Của Chủ Nghĩa Mac-Lênin

 • Chương 1: Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng
 • Chương 2: Phép Biện Chứng Duy Vật
 • Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử

Phần Thứ Hai: Học Thuyết Kinh Tế Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa

 • Chương 4: Học Thuyết Giá Trị
 • Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
 • Chương 6: Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước

Phần Thứ Ba: Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội

 • Chương 7: Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Chương 8: Những Vấn Đề Chính Trị – Xã Hội Có Tính Qui Luật Trong Tiến Trình Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Chương 9: Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực Và Triển Vọng

Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin.

Sách gồm 3 phần:

 • Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.
 • Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

Check Also

Tuyển Tập Đề Ôn Thi Giữa Kì Đại Số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *