Home / Tài Liệu Đại Cương

Tài Liệu Đại Cương

Nhũng nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lenin

Ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác – Lênin là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, là kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức toàn thế …

Xem Thêm »